logo QLTSTOWARZYSZENIE QLT

"Największe sukcesy osiąga się przy wsparciu innych."

STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA (pobierz)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Qlt
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łukta
3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
6. Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie, może współpracować z innymi stowarzyszeniami i instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

§ 2

Cele i środki działania

1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju Łukty oraz okolic w tym w szczególności:
a) wspieranie społecznej aktywności mieszkańców,
b) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
c) przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości,
d) promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
e) wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi,
f) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej i poprawę jakości kształcenia w szkołach,
g) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
h) podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
i) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy nowych i modernizacji istniejących dróg i sieci telekomunikacyjnych,
j) promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
k) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi.

§ 3

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
b) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
c) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i promocją,
d) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych,
e) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
f) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
g) wsparcie nauczycieli w zakresie kształcenia i doskonalenia jako element wsparcia przedszkola/szkoły/placówki oświatowej (w tym kursy podnoszące kompetencje nauczycieli w zakresie nowych technik nauczania i pobudzania kreatywności)
h) upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (w tym tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, oraz rozwój istniejących placówek) z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych dzieci, w tym niepełnosprawnych,
i) organizowanie centrów integracji i aktywności, służącym do zmian zachowań społecznych i wejścia na rynek pracy,
j) prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży,
k) promowanie wszelkich form lokalnej twórczości artystycznej,
l) współpracę i wymianę z innymi organizacjami w kraju i za granicą,
m) analizę zgłaszanych postulatów oraz wspieranie grup społecznych i młodzieżowych.
n) Promowanie produktów lokalnych

§ 4

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową odpłatną zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Szczegółowy zakres działalności, określają inne dokumenty wewnętrzne Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
4. Cały dochód Stowarzyszenia, w tym dochód z działalności gospodarczej, przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 5

Członkowie – prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Miejscem właściwym do złożenia deklaracji jest siedziba Stowarzyszenia. Organem właściwym, któremu należy przedłożyć deklarację jest Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nie posiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP.
5. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów ogólnego składu Zarządu w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej, której wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia uchwałą.

§ 6

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 7

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 9

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
  - z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  - z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
  - z powodu niepłacenia składek za okres pół roku.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 10

1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od zawiadomienia o odmowie przyjęcia w poczet członków, skreśleniu lub wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 11

Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym. W pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie (60 minut później) zwykłą większością głosów, obecnych, uprawnionych do głosowania. Zebrania odbywane w drugim terminie dotyczą Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
5. Od uchwał Zarządu określonych w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 4 oraz Komisji Rewizyjnej określonych w § 11 ust. 4, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały. Odwołanie rozpatrzone jest na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

§ 12

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
a) ustalenie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
c) wybór na okres czteroletni uzupełnianie składu i odwołanie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu,
e) podejmowanie uchwał w sprawie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążeń nieruchomości,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
g) uchwalanie Statutu i jego zmian,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków odbywa się :
a) sprawozdawcze – min. raz w roku,
b) wyborcze – co cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie ważnych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia:
a) wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad,
b) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków winno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków musi być rozesłane pocztą tradycyjną nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia i zawierać proponowany porządek obrad.
5. Walne Zebranie Członków rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie po upływie 60 minut, zwykłą większością głosów obecnych, uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

§ 13

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków w tym Skarbnika.
3. O podziale funkcji członków zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.
4. Stowarzyszeniem zarządza Prezes, który może delegować swe uprawnienia Wiceprezesom i pozostałym członkom zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad członkowie Zarządu powiadamiani są w każdy skuteczny sposób na 7 dni przed posiedzeniem w pierwszym terminie, w drugim terminie 30 minut później.
6. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy , regulaminów i budżetu,
d) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zawieranie umów, składanie innych oświadczeń woli, udzielanie pełnomocnictw,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

§ 14

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego, oraz członka. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebrania Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad członkowie Komisji Rewizyjnej powiadamiani są w każdy skuteczny sposób na 7 dni przed posiedzeniem w pierwszym terminie, w drugim terminie 30 minut później.

§ 15

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków organów w trakcie trwania kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków organów nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku uszczuplenia się składu organu o większą od dozwolonej liczby członków, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
3. W razie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów.
4. W przypadku wakującego miejsca w Komisji Rewizyjnej, Komisja dokonuje uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
5. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Do składania oświadczeń woli, udzielania pełnomocnictwa oraz zawierania umów w szczególności w sprawach majątkowych, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działających łącznie.

§ 16

Majątek i Fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, zapisów, darowizn,
c) dochodów z działalności gospodarczej statutowej.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane do 500 zł u Skarbnika, powyżej tej kwoty wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powyżej dozwolonej kwoty winny być, jak najszybciej przekazane na to konto.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Składki członkowskie (uchwalanie ich należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków), uchwalane są w wysokości min. 12 zł/rocznie. Wpłaty należy dokonywać na wskazane konto bankowe Stowarzyszenia lub gotówką do Skarbnika w terminie do końca pierwszego półrocza za dany rok kalendarzowy. Walne Zebranie Członków na pisemny uzasadniony wniosek może odroczyć wpłaty lub udzielić zwolnienia z tychże składek.

§ 17

1. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 

 

Przewodniczący zebrania

Protokolant zebrania

DO GÓRY ↑

START STATUT PROJEKTY WESPRZYJ NAS KONTAKT

Stowarzyszenie QLT
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta

autor: Grzegorz Malinowski