2020 - FIO "Nasza wieś w naszych rękach"


Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszej części jest mowa o:
1. Budżecie Partycypacyjnym (BP) – należy przez to rozumieć proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu części pieniędzy z budżetu projektu partnerskiego „Nasza wieś w naszych rękach” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na wskazane przez mieszkańców projekty zadań do realizacji w roku 2020.
2. Oddolnej inicjatywie lokalnej – należy przez to rozumieć propozycję pomysłu do realizacji w ramach BP w roku 2020.
3. Ocenie formalnej i merytoryczno-finansowej – należy przez to rozumieć sprawdzenie przez Komisję, zgodności projektu z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Komisji – rozumie się przez to Komisję w składzie: animatorzy projektu, przedstawiciel Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, koordynator projektu. Celem Komisji jest dokonanie oceny formalnej, finansowej oraz merytorycznej złożonych projektów.

§ 2

1. Kwota przeznaczona na realizację OBW wynosi 18 0000 zł, z podziałem:
    a) Ględy – 9 000 zł,
    b) Pelnik – 9 000 zł,

§ 3

1. Zgłaszane projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych Gminy Łukta i mogą mieć charakter społeczny oraz inwestycyjny.
2. Maksymalna kwota na realizację jednej oddolnej inicjatywy lokalnej nie może przekroczyć 3 000 zł.

§ 4


1. W ramach BP mogą być zgłaszane wyłącznie inicjatywy możliwe do realizacji w terminie 15.06.2020 – 15.11.2020 r.
2. Harmonogram realizacji inicjatyw musi uwzględniać ryzyko zmiany terminu realizacji w związku z zaistniałą sytuacją w Polsce.

§ 5

Realizacja BP obejmuje następujące etapy:
    a) akcja informacyjna dotycząca OBW – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu;
    b) zgłaszanie propozycji oddolnych inicjatyw lokalnych – od 13.05.2020 do dnia 31.05.2020 r.;
    c) weryfikacja, opiniowanie formalno-finansowo-merytorycznie zgłoszonych inicjatyw oraz wybór inicjatyw pod głosowanie – do 03.06.2020 r.
    d) głosowanie mieszkańców na inicjatywy – od dnia 05.05.2020 r. do dnia 15.06.2020 r.;
    e) ogłoszenie listy inicjatyw do realizacji – 15.06.2019 r.
    f) realizacja inicjatyw wybranych w głosowaniu mieszkańców – od 15.06.2020 do 15.11.2020 r.

Rozdział II

Zgłaszanie propozycji oddolnych inicjatyw lokalnych

§ 6

1. Propozycję max jednej inicjatywy może zgłosić każdy stały mieszkaniec danej miejscowości bez względu na wiek.
2. Propozycję inicjatywy tj. krótki jej opis wraz z szacunkowym budżetem, należy zgłosić:
    a. mailowo na odpowiedni adres: inicjatywy2020@gmail.com
    b. wrzucić do skrzynek ustawionych w sklepach w Ględach i w Pelniku
3. Zgłaszając pomysł na adres e-mail, pomysłodawca oświadcza, że:
    • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz Stowarzyszenie Isąg z siedzibą Pelnik 14, 14- 105 Łukta, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu „Nasza wieś w naszych rękach” w szczególności w celu monitoringu, kontroli i ewaluacji prowadzonych przez podmioty upoważnione, w tym Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
    • przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Uczestnicy Projektu FIO – „Nasza wieś w naszych rękach” jest Stowarzyszenie Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz Stowarzyszenie Isąg z siedzibą Pelnik 14, 14- 105 Łukta
    • niniejszej zgody udzieliła dobrowolnie oraz został poinformowany o prawie wglądu i poprawiania danych osobowych, a także o miejscu ich przechowywania, tj. w Stowarzyszeniu Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz Stowarzyszeniu Isąg z siedzibą Pelnik 14, 14- 105 Łukta
    • przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończona zostanie realizacja projektu.
    • wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Stowarzyszenie Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz Stowarzyszenie Isąg z siedzibą Pelnik 14, 14- 105 Łukta, dla celów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją ww. projektu i upowszechniania na stronach internetowych, materiałach filmowych, publikacjach.
    • został poinformowany, że projekt jest współfinansowany ze środków, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO.
    • wyraża zgodę na przekazywanie mi informacji związanej z realizacją projektu drogą telefoniczną i / lub e – mailową.

Rozdział III

Wymogi formalno-merytoryczne zgłaszanych propozycji oddolnych inicjatyw lokalnych

§ 7

1. Wymogi formalne zgłoszonych propozycji inicjatyw:
    a) wymagane dane osobowe zgłaszającego inicjatywę,
    b) krótki opis inicjatywy zawierający grupę odbiorców/mieszkańców, miejsce realizacji inicjatywy, termin (konieczne uwzględnienie sytuacji pandemii), wykorzystanie zasobów lokalnych oraz detale, na których szczególnie zależy zgłaszającemu, itp.
2. Wymogi merytoryczno-finansowe zgłaszanych propozycji projektów:
    a) szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł,
    b) realizacja projektu musi zostać zakończona w całości do 15.11.2020,
    c) miejsce realizacji projektu powinno być dostępne dla ogółu mieszkańców,
    d) gmina powinna być właścicielem gruntu/nieruchomości, na którym planowana jest realizacja inicjatywy, zwłaszcza inicjatywy, które uwzględniają działania inwestycyjne,
    e) osoba zgłaszająca inicjatywę inwestycyjną zobligowana jest do uzyskania wszelkich pozwoleń/uzgodnień z Urzędu Gminy lub innego podmiotu uprawnionego przedmiotowo i podmiotowo oraz dostarczenia ich przed rozpoczęciem realizacji inicjatywy do właściwego Stowarzyszenia.
    f) w propozycjach inicjatyw inwestycyjnych musi być zawarta informacja oraz oświadczenia o zachowaniu i ewentualnej konserwacji/administrowaniu zakupionych lub wytworzonych elementów infrastruktury przez okres min. 5 lat.
    g) w propozycjach inicjatyw dotyczących organizacji zajęć edukacyjnych, warsztatów szkoleń, itd. wymagane jest uczestnictwo min. 5 osób (zachowując wszelkie obostrzenia wynikające z sytuacji panującej w Polsce).

Rozdział IV

Weryfikacja i opiniowanie merytoryczno-finansowe zgłoszonych oddolnych inicjatyw lokalnych

§ 8

1. Ocena zgłoszonych inicjatyw obejmuje weryfikację formalną, finansową oraz dwu etapową weryfikację merytoryczną.
2. Komisja dokonuje oceny formalnej inicjatywy, która polega na weryfikacji czy inicjatywa spełnia kryteria wskazane w punkcie 4 niniejszego paragrafu.
3. Weryfikacja zostaje dokonana na karcie oceny inicjatywy stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Weryfikacja formalna, o której mowa w pkt. 1, polega w szczególności na sprawdzeniu terminowości złożenia propozycji, prawidłowości i kompletności zgłoszonej inicjatywy.
5. Weryfikacja finansowa polega na sprawdzeniu czy w kosztorysie ujęto wszystkie składniki oraz czy wartość poszczególnych pozycji kosztorysu została realnie określona.
6. Komisja dokonuje oceny merytorycznej inicjatywy w dwóch etapach – weryfikacja na podstawie karty oceny inicjatywy, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
7. Etap pierwszy oceny merytorycznej polega na weryfikacji czy inicjatywa spełnia kryteria:
    a) mieści się w tzw. zadaniach własnych Gminy Łukta;
    b) jest możliwa do realizacji w określonym w § 4 terminie;
    c) nie narusza obowiązujących przepisów prawa;
    d) jest możliwa do realizacji pod względem technicznych lub technologicznych;
    e) jest realizowana na mieniu, do którego Gmina Łukta posiada tytuł prawny;
    f) koszt inicjatywy mieści się w kwocie max 3000 zł;
    g) jest ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców Ględ i Pelnika;
8. Niespełnienie, któregokolwiek z kryteriów wskazanych w pkt.
7 powoduje odrzucenie wniosku.
9. Ocena merytoryczna w II etapie ma charakter punktowy zgodnie z poniższymi kryteriami:
    a) wniesione zasoby własne (zasoby rzeczowe, zasoby finansowe, inne): 0 - 3 punkty;
    b) liczba działań realizowanych w ramach inicjatywy: 0 - 3 punkty;
    c) zaangażowanie mieszkańców danej społeczności w realizację inicjatywy (np. wolontariat mieszkańców; liczba osób uczestniczących, odbiorców działań itd.): 0 - 3 punkty;
    d) zaangażowanie osoby zgłaszającej inicjatywę w jej realizację: 0 - 3 punkty
10. Pod głosowanie mieszkańców zostaną poddane inicjatywy, które spełnią wszystkie kryteria wskazane w pkt. 4, 5, 7 oraz otrzymają w sumie min. 6 punktów w kryteriach wskazanych w pkt. 9.

§ 9

1. Weryfikacji zgłoszonych inicjatyw dokonuje Komisja.
2. Lista inicjatyw po ich zweryfikowaniu formalno-merytoryczno-finansowym zostanie zamieszczona na:
    a) www.goklukta.pl
    b) facebooku na profilach Stowarzyszeń.
3. Lista zawiera wszystkie inicjatywy zarówno zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie wraz z uzasadnieniem decyzji.

§ 10

Osobie zgłaszającej inicjatywę przysługuje prawo jej wycofania w każdym czasie, jednak nie później, niż do czasu zakończenia wyboru inicjatyw do głosowania. Rozdział V Wybór oddolnych inicjatyw lokalnych pod głosowanie

§ 11

Pod głosowanie mieszkańców poddaje się wszystkie inicjatywy pozytywnie zweryfikowane przez Komisję dla danej miejscowości.

§ 12

1. Komisja sporządza zestawienie inicjatyw wybranych pod głosowanie mieszkańców. 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 13

1. Lista inicjatyw wybranych do głosowania mieszkańców zostanie zamieszczona na:
    a) stronie internetowej www.goklukta.pl,
    b) facebooku na profilach Stowarzyszeń.

Rozdział VI

Głosowanie mieszkańców na oddolne inicjatywy lokalne

§ 14

1. Głosowanie mieszkańców rozpocznie się od momentu opublikowania listy inicjatyw na stronie internetowej www.goklukta.pl oraz facebook na profilach Stowarzyszeń.
2. Głosowanie przebiegać będzie zgodnie z odrębnym regulaminem, udostępnionym na stronie internetowej www.goklukta.pl oraz facebook na profilach Stowarzyszeń, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem głosowania. Rozdział VII Tworzenie listy rankingowej oddolnych inicjatyw lokalnych do realizacji

§ 15

1. Na podstawie końcowych wyników głosowania tworzy się listę rankingową inicjatyw dla każdej miejscowości.
2. Do realizacji zostaną wybrane w każdej miejscowości inicjatywy, które w głosowaniu uzyskają największa liczbę głosów i ich łączny koszt (sumowany w kolejności wynikającej z liczby otrzymanych głosów) nie przekroczy kwoty 9 000 zł w każdej miejscowości.
3. Lista inicjatyw wybranych z największą liczbą głosów mieszkańców zostanie zamieszczona na:
    a. stronie internetowej www.goklukta.pl
    b. facebooku na profilach Stowarzyszeń
4. W sytuacji, gdy kilka inicjatyw uzyskało tę samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za rekomendowaną do realizacji uznaje się inicjatywę wyłonioną w drodze losowania mającego miejsce na posiedzeniu Komisji.
5. W przypadku, gdy wybrane inicjatywy nie wyczerpują kwoty 9 000 zł, a koszt kolejnej w głosowaniu inicjatywy przekracza pozostałą kwotę lub mieści się w przeznaczonej w BP kwocie, wówczas decyzją Komisji oraz w porozumieniu z zainteresowanymi wnioskodawcami może zostać przeznaczona na:
    a. zrealizowanie kolejnych inicjatyw z listy inicjatyw poddanych pod głosowanie, mieszczących się w pozostałej kwocie,
    b. modyfikację zakresu realizacji zwycięskich inicjatyw.
6. W przypadku inicjatywy wybranej do realizacji, wymagającego niezbędnych pozwoleń/uzgodnień z właściwych instytucji, nieuzyskanie ich w wyznaczonym terminie przez osobę zgłaszającą projekt, skutkuje odrzuceniem projektu do realizacji. Wówczas na jego miejsce kwalifikowany jest kolejny projekt z listy rankingowej.

Rozdział VII

Wymagania dotyczące realizacji wybranych projektów

§ 16

1. Bezpośrednim realizatorem inicjatyw wyłonionych do realizacji są Stowarzyszenie Razem dla Ględ oraz Stowarzyszenie Isąg.
2. Zgłaszający, którego inicjatywa została zakwalifikowana do realizacji zobowiązany jest do osobistego, aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji zgłoszonej inicjatywy.
3. Środki finansowe przeznaczone na realizację inicjatyw nie są w żadnej formie (gotówkowej lub bezgotówkowej) przekazywane osobie zgłaszającej.
4. Wydatki związane z realizacją inicjatywy są dokonywane przez właściwe Stowarzyszenie.
5. Wszelkie zakupione środki trwałe niezbędne do zrealizowania inicjatywy są własnością Stowarzyszenia Razem dla Ględ oraz Stowarzyszenia Isąg.
6. Zakupione w ramach projektu materiały przeznaczone do realizacji inicjatywy oraz wytworzone z nich produkty nie mogą być sprzedawane w żadnej możliwej formie.

§ 17

1. W przypadku wyłonienia do realizacji inicjatyw inwestycyjnych, osoba zgłaszająca projekt min. 5 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji inicjatywy, musi dostarczyć do właściwego Stowarzyszenia niezbędne pozwolenia z właściwej instytucji.
2. Niedostarczenie wymaganych w pkt. 1 dokumentów skutkuje odrzuceniem inicjatywy i zakwalifikowaniem do realizacji kolejnej z listy rankingowej.
3. Wszelkie elementy małej infrastruktury np. sprzęty rekreacyjne, elementy placu zabaw muszą posiadać wymagane prawem atesty oraz muszą zostać zamontowane przez uprawnionego wykonawcę.
4. W propozycjach inicjatyw dotyczących organizacji zajęć edukacyjnych, warsztatów szkoleń, itd. wymagane jest uczestnictwo min. 5 osób. Realizacja inicjatywy rozpocznie się po przedstawieniu przez osobę zgłaszającą inicjatywę imiennej listy potencjalnych uczestników zajęć.
5. Niedostarczenie wskazanej w pkt. 4 listy skutkuje odrzuceniem realizacji inicjatywy oraz zakwalifikowaniem do dofinansowania kolejnej z listy rankingowej.

§ 18

1. Każda inicjatywa musi zostać poprzedzona kampanią promocyjną.
2. Wszelkie materiały promocyjne, informacyjne muszą zostać opatrzone logotypem programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, logotypem Stowarzyszenia Razem dla Ględ oraz Stowarzyszenia Isąg oraz informacją o współfinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
3. Wszelkie materiały przed publikacją w mediach drukowanych oraz elektronicznych muszą zostać skonsultowane oraz zatwierdzone przez Koordynatora projektu „Nasza Wieś w Naszych Rękach”

Zatwierdzam:
Koordynator projektuKALENDARZ WYDARZEŃ

05 Grudnia 2023

Objazdowy Mikołaj

06 Grudnia 2023

Objazdowy Mikołaj

16 Grudnia 2023

Jarmark Świąteczny

16 Grudnia 2023

Koncert Kolęd

29 Grudnia 2023

Zimowa Noc Gier Planszowych zobacz wydarzenie

zakończone
Andrzejki dla dzieci

24 Listopada 2023

zakończone
Święto Niepodległości

11 Listopada 2023

zakończone
Stand -Up Brudzewski i Bakteria

09 Listopada 2023

zakończone
Koncert Vanesa Harbek z zespołem - KUP BILET

08 Października 2023

zakończone
KartofLOVE

29 Września 2023

zakończone
godz. 17:00 - Gry Planszowe dla Seniorów

16 Września 2023

zakończone
I Festiwal Kolory Warmii i Mazur

02 Września 2023

zakończone
Dożynki Gminne

26 Sierpnia 2023

zakończone
Dni Łukty

21 Lipca 2023

zakończone
GODZ. 18:00 | NOC GIER PLANSZOWYCH

07 Lipca 2023

zakończone
Spływ kajakowy

05 Lipca 2023

zakończone
GODZ. 17:00 | Danie Wspólnych Chwil - KGW dla seniorów

29 Czerwca 2023

zakończone
GODZ. 16:00 | DNI RODZINY - Festyn przed GOK w Łukcie

25 Czerwca 2023

zakończone
GODZ. 18:30 | Koncert na zakończenie roku artystycznego

21 Czerwca 2023

zakończone
Urodziny Klubu Planszomaniacy Łukta

26 Maja 2023

zakończone
Otwarcie Parku Kasztanowego

19 Maja 2023

zakończone
Premiera książki Stanisława Raginiaka "CRUCIFIXIO"

12 Maja 2023

zakończone
Zajączek

05 Kwietnia 2023

zakończone
godz. 17:00 Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

23 Marca 2023

zakończone
I Dzień Wiosny

21 Marca 2023

zakończone
III Gminny Turniej Szachowy, Łukta 2023

19 Marca 2023

zakończone
Magiczny Dzień Kobiet

08 Marca 2023

zakończone
Kaziuki Wilniuki

25 Lutego 2023

zakończone
Walentynki

14 Lutego 2023

zakończone
Dzień Babci i Dziadka w GOK-u

22 Stycznia 2023

zakończone
Noc Gier Planszowych vol.6

20 Stycznia 2023

zakończone
II Gminny Turniej Szachowy - Łukta 2023

15 Stycznia 2023

zakończone
I Konkurs Kolęd i Pastorałek "Kantyczki" 2023

13 Stycznia 2023

więcej >Projekty GOK i QLT

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych

Kantyczki


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski